Privacy Policy

Yuzu Events and Comic Con, the organizers of East European Comic Con, value the privacy of its participants and users. This Privacy Policy outlines how we collect, use, and protect personal information gathered during registration for our Cosplay and K-pop contests, interactions on social media, and ticket purchases.

Information We Collect

When participants register for our Cosplay and K-pop contests via Google Forms, we collect the following personal information:

  • Full name
  • Email address
  • Phone number

For participants who are underage, we also require a participation agreement signed by their parents or legal guardians.

We also have access to the following information related to ticket purchases:

  • Ticket and payment history
  • Email address and phone number for ticket delivery purposes

How We Use Your Information

We collect personal information solely to manage and organize the Cosplay and K-pop contests at East European Comic Con. This data assists us in verifying participant eligibility, providing updates and details about contests, and ensuring smooth event operations.

We use ticket and payment history, along with shipment details, solely to offer customer support related to ticket purchases.

Ticket Sales

Tickets for East European Comic Con are sold through Entertix, with whom we have a contractual agreement. Entertix has its own privacy policy governing the processing of personal data related to ticket sales.

Newsletter Subscription

We may send newsletters and updates via email to users who have explicitly consented to receive such communications. Users can subscribe to our newsletter during registration processes. We do not send newsletters without users' explicit approval, and users can opt out of receiving emails and updates at any time by following the provided instructions or by contacting us directly.

Data Storage and Retention

Personal information collected from participants is securely stored in our cloud-based systems. We employ measures to safeguard this data from unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction.

We retain personal information collected from participants only for as long as necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy or as required by law. After the event concludes, we promptly delete this data from our systems.

Disclosure of Personal Information

We do not disclose personal information collected from participants to third parties unless required by law or as necessary to comply with legal obligations.

Your Rights

Participants have the right to request access to, rectification, or erasure of their personal information held by us. Additionally, they may have the right to restrict or object to the processing of their personal information.

Contact Us

For questions or concerns about our Privacy Policy or data practices, please contact us at [email protected].

Politica de Confidențialitate

Yuzu Events și Comic Con, organizatorii East European Comic Con, acordă o mare importanță confidențialității participanților și utilizatorilor săi. Această Politică de Confidențialitate descrie modul în care colectăm, utilizăm și protejăm informațiile personale colectate în timpul înregistrării pentru concursurile noastre de Cosplay și K-pop, interacțiunilor pe social media și achiziționării de bilete.

Informațiile Colectate

Atunci când participanții se înregistrează pentru concursurile noastre de Cosplay și K-pop prin intermediul Formularului Google, colectăm următoarele informații personale:

  • Numele complet
  • Adresa de email
  • Numărul de telefon

Pentru participanții care sunt sub varsta legala, cerem, de asemenea, un acord de participare semnat de părinții sau tutorii legali.

De asemenea, avem acces la următoarele informații legate de achiziționarea de bilete:

  • Istoricul achizițiilor de bilete și plăți
  • Adresa de email și numărul de telefon în scopuri de livrare a biletelor

Modul în Care Utilizăm Informațiile Dumneavoastră

Colectăm informațiile personale exclusiv pentru a gestiona și organiza concursurile de Cosplay și K-pop la East European Comic Con. Aceste date ne ajută să verificăm eligibilitatea participanților, să furnizăm actualizări și detalii despre concursuri și să asigurăm desfășurarea fără probleme a evenimentului.

Folosim istoricul achizițiilor de bilete și plăți, împreună cu detaliile de expediere, exclusiv pentru a oferi suport clienților legat de achizițiile de bilete.

Vânzarea Biletelor

Biletele pentru East European Comic Con sunt vândute prin intermediul Entertix, cu care avem un acord contractual. Entertix are propria sa politică de confidențialitate care guvernează procesarea datelor personale legate de vânzarea de bilete.

Abonarea la Newsletter

Putem trimite buletine informative și actualizări prin email utilizatorilor care au consimțit explicit să primească astfel de comunicări. Utilizatorii se pot abona la newsletter-ul nostru în timpul procesului de înregistrare. Nu trimitem buletine informative fără aprobarea explicită a utilizatorilor, iar aceștia se pot dezabona în orice moment de la primirea emailurilor și actualizărilor urmând instrucțiunile furnizate sau contactându-ne direct.

Stocarea și Păstrarea Datelor

Informațiile personale colectate de la participanți sunt stocate în mod sigur în sistemele noastre bazate pe cloud. Folosim măsuri de securitate pentru a proteja aceste date împotriva accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii. Păstrăm informațiile personale colectate de la participanți doar pentru cât timp este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această Politică de Confidențialitate sau conform legii. După încheierea evenimentului, ștergem prompt aceste date din sistemele noastre.

Divulgarea Informațiilor Personale

Nu divulgăm informațiile personale colectate de la participanți către terțe părți decât dacă este cerut de lege sau dacă este necesar pentru a respecta obligațiile legale.

Drepturile Dumneavoastră

Participanții au dreptul de a solicita accesul la, rectificarea sau ștergerea informațiilor personale deținute de noi. De asemenea, aceștia pot avea dreptul de a restricționa sau de a se opune procesării informațiilor personale.

Contactați-ne

Pentru întrebări sau nelămuriri legate de Politica noastră de Confidențialitate sau de practicile noastre în materie de date, vă rugăm să ne contactați la [email protected].